Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest P.H.U.P RAD – MASZ z siedzibą ul. Rzeczna 16, 26-300 Opoczno. W sprawach dotyczących twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: e -mail: iod@radmasz.pl; telefonicznie: +48 44 7553566; listownie na nasz adres j.w Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że: 1. dane osobowe przetwarzane są przez P.H.U.P RAD – MASZ w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontaktowych w sprawie zamówień, zakupu i dostawy towarów i usług , transakcji handlowych , wystawienia dokumentu zakupu/sprzedaży, rozliczeń finansowych związanych z profilem i zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej; 2. dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa; 3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba że przepisy prawa i umowy międzynarodowe na to pozwalają; 4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres działalności gospodarczej firmy P.H.U.P RAD – MASZ, 5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; c. przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody 6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.